Allmänna villkor - Drönarakademin
Senast uppdaterad och giltig från: 2021-10-28

Drönarakademin (”Leverantören”), är ett registrerat varumärke under Swedron Sverige AB med org. nr 559138-3756 och adress Reningsverksgatan 10, 421 47 Västra Frölunda. Erbjuder utbildningar, kursmaterial och relaterade tjänster  (“Produkten”) för sina kunder (“Användaren”). Detta förhållande regleras genom dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”). Vänligen läs igenom villkoren noggrant innan du använder Produkten. Att använda Produkten innebär att du som Användare accepterar dessa Allmänna villkor och ingår ett bindande avtal (”Avtalet”) mellan dig och Drönarakademin. Det innebär att du accepterar dessa allmänna villkor och att du samtycker till att efterleva dem. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger du inte rätt att använda Produkten.

För att få åtkomst till Produkten måste du ha fyllt 18 år för att registrera ett användarkonto och bekräfta att de person- eller företagsuppgifter som du angett vid registreringen är sanningsenliga och korrekta och att du förbinder dig att meddela Leverantören om dina uppgifter vid någon tidpunkt ändras. 

Användande av Produkten

Det material som Drönarakademin tillhandahåller samt övrig information i Produkten och dess relaterade sidor och i de utbildningar som erbjuds benämns (“Kursen”). Licenserna till respektive utbildning är personlig för respektive Användare. 

Användaren köper enbart tillgång till Kursen och får inte på något sätt kopiera, dela eller sprida det vidare. Användare som missbrukar detta kommer att stängas av från Produkten och kan komma att ställas till ansvar straffrättsligt. 

Pris och betalning

Priserna för de beställda tjänster och produkterna är de som anges på dronarakademin.se eller överenskommits på annat sätt. Alla priser är angivna inklusive moms i svenska kronor (SEK) om inte annat anges. 

Betalning sker med bank- eller kreditkort, via Klarna eller mot faktura (endast företag). Drönarakademin erbjuder kortbetalning genom Stripe som tillhandahåller betallösningen. Vid kortbetalning debiteras angivet kort vid köptillfället. 

Faktura

I de fall ett företag gör en beställning kan faktura erbjudas som betalningsalternativ. Vid faktura som valt betalsätt får Användaren, och eventuella anställda, tillgång till Produkten eller andra produkter innan betalningen erlagts. 

Leverantören har rätt att göra en kreditprövning vid fakturaköp. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.

Tillgång

Användare som köper Produkten har i regel tillgång till Produkten under 12 månader efter inköpsdagen, om inget annat avtalats,

Drönarakademin upplåter till Användaren en icke-exklusiv, begränsad och icke-överlåtbar rätt att använda Produkten, och det material som ingår i Produkten, på så sätt och under den tid som framgår av dessa Användarvillkor. Kunden ansvarar för att Produkten inte används i strid med gällande lagstiftning samt att Produkten endast används för personligt bruk. 

Hantering av lösenord och användarnamn 

Vid registrering måste Användare ange ett användarnamn och ett lösenord. Information om lösenord och användarnamn är konfidentiell och får inte delas. Användarnamn och lösenord får endast användas av dig och endast på en enhet i taget. Vid misstanke att lösenordet blivit känt är Användaren skyldig att skyndsamt byta lösenordet. Om Leverantören har anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för eller på annat sätt missbrukats av en obehörig person har Leverantören rätt att omedelbart stänga av och/eller göra Produkten otillgänglig för Användaren eller att på något annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

Tekniska krav

Användaren är ansvarig för att den tekniska utrustningen (t ex dator, läsplatta eller telefon) fungerar och har den funktionalitet som krävs för att genomföra utbildningen. Gällande minimumkrav finns att hämta på dronarakademin.se och uppdateras vid behov. Om Användarens inte kan genomföra utbildningen på grund av att den tekniska utrustningen inte uppfyller kraven finns det inte grund för att häva avtalet. 

Ångerrätt och Avbokningar

Privatpersoner har ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). För webutbildningar tillämpar Drönarakademin fjorton (14) dagars ångerrätt från den dag då Användarens konto registrerades. Önskan att tillämpa ångerrätten ska meddelas genom att sända e-post till info@dronarakademin.se senast 14 dagar efter registreringsdatum. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Drönarakademin underrättades om Användarens beslut att frånträda beställningen.

Du som Användare accepterar att ångerfristen är tillgänglig i 14 dagar från den dag du genomförde köpet, men att ångerrätten går förlorad så snart du påbörjar användningen av Produkten under denna period. Det innebär att om Användaren loggar in på Produkten och påbörjar visning av Produkten samtycker Användaren till att Drönarakademin påbörjar fullgörandet av Leveransen även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut.

Notera att om detta Avtal ingåtts mellan Drönarakademin och ett företag eller dess representant är distansavtalslagen inte tillämplig. För företag gäller ingen ångerrätt för webutbildningar. 

För utbildningar på plats i Leverantörens lokaler kan avbokning ske kostnadsfritt fram till 7 dagar före första kursdagen. Avbokning av kurser på plats hos Användaren kan inte göras efter acceptans av ordern.

Ändring av anmälda deltagare kan göras fram till kursstart. 

Ansvarsbegränsning

Drönarakademin tar inget ansvar för eventuella felaktigheter som kan förekomma i Kursen och reserverar sig för detta. Det är upp till Användaren att säkerställa att den valda Produkten, såsom utbildning, passar för det avsedda ändamålet. Drönarakademin tar således inget ansvar för den information som kommuniceras kring Kursen, såsom guidning eller exempel på webbsidan. Vidare förbehåller sig Drönarakademin rätten att göra ändringar i Kursen och dess relaterade sidor, tjänster eller pris när som helst utan särskilt tillkännagivande. Drönarakademin gör sitt bästa för att Kursen ska vara uppdaterat men garanterar inte att så alltid är fallet.

Under inga omständigheter kan Drönarakademin, dess leverantörer eller andra tredjepartsaktörer som nämns i Produkten hållas skadeståndsskyldiga för någon skada som uppkommer efter användande av Kursen, länkade sidor eller övrig information. Om ditt användande av Produkten och Kursen resulterar i behov av service, reparation, uppdatering av material och information eller liknande, står du som Användare ensam för denna kostnad.

Force Majeure

Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över. Exempel på dessa omständigheter är epidemiska sjukdomsutbrott, arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren Kunden dels i början, dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ändringar av dessa Allmänna Villkor

Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Allmänna Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat dessa Allmänna Villkor (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat Kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av de Allmänna Villkoren.

Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

Tillämplig lag och tvist

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Säljarens kundtjänst, kan du privatkund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Säljaren och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

För företagskunder regleras avtalet av svensk materiell rätt. Tvist i anledning av Avtalet ska slutligen avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en (1) eller tre (3) skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet vara svenska, om inte Parterna enas om annat.

Behandling av personuppgifter

Drönarakademin behandlar dina personuppgifter, såsom dina kontaktuppgifter och din köphistorik för att skapa en relevant köpupplevelse för dig som Användare av Produkten. Vi värnar om din personliga integritet. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy på www.dronaruppdraget.se/integritetspolicy 

Prenumeration på nyhetsbrev

Vi kan skicka nyhetsbrev, information eller erbjudande till den e-postadress du använder när du skapar ett konto på Drönarakademin eller anmäler dig intresse. Du kan när som helst avsluta denna prenumeration genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet längst ned i varje utskick.

Upphovsrätt

Allt innehåll på Drönarakademins websida eller tillhandahållet av Drönarakademin är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av Produkten innehas eller har licensierats av Drönarakademin. Ingen äganderätt eller annan rätt i Tjänsten eller något av dess innehåll ges eller överförs på något annat sätt till dig. Brott mot dessa bestämmelser och immaterialrätten kommer alltid att anses som ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Drönarakademin rätt att omedelbart stänga och/eller göra Tjänsten otillgänglig för Användaren eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande. Notera att företagskunder kan ha tecknat andra villkor i sitt avtal och att dessa gäller framför allmänna villkor.

Tjänster som erbjuds av Drönarakademin tillhandahålls av:

Swedron Sverige AB
Reningsverksgatan 10
421 47 Västra Frölunda
E-post: info@dronarakademin.se
Organisationsnummer: 559138-3756